STUDIO KIBITZ

Privatumo politikos nuostatai

Privatumo politikos nuostatai 

 

Jūsų privatumas mums svarbus. Šiose MB STUDIO KIBITZ GROUP privatumo politikos nuostatuose (toliau – privatumo nuostatai) aiškinama, kokius asmeninius duomenis MB STUDIO KIBITZ GROUP apdoroja, kaip juos apdoroja ir kokiu tikslu. 

 

Kas mes esame   

MB STUDIO KIBITZ GROUP (juridinio asmens kodas 305344606) – mokymo centras ir kūrybinė studija (toliau – „STUDIO KIBITZ“), teikianti vizualinės srities mokymų paslaugas, tvarko ir administruoja internetinę svetainę www.kibitz.lt ir su ja susijusias socialines paskyras. „STUDIO KIBITZ“ įsikūrusi audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus – AMII patalpose, Senasis Minsko pl. 92, LT-13176 Vilnius.  

 

Kas yra šis dokumentas, kada ir kaip jis taikomas 

Privatumo nuostatai apibrėžia, kaip „STUDIO KIBITZ“ elgiasi su esamų ir būsimų klientų asmens duomenimis, teikdami ar siūlydami jiems paslaugas. Šia privatumo politika taip pat nustato asmens duomenų saugojimo terminus ir principus. 

Šiuose privatumo nuostatuose aprašoma „STUDIO KIBITZ“ duomenų tvarkymo veikla tais atvejais, kai „STUDIO KIBITZ“ veikia kaip duomenų valdytojas, t. y. renka klientų, tiekėjų ar darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą ir priemones. 

Šie privatumo nuostatai taikomi visiems „STUDIO KIBITZ“ procesams, įskaitant interneto svetainę ir socialines paskyras ir kitus duomenis, taikomus „STUDIO KIBITZ“ paslaugoms. Naudodamiesi „STUDIO KIBITZ“ internetine svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi siūlomomis paslaugomis bei suteikdami „STUDIO KIBITZ“ savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šiais Privatumo politikos nuostatais (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikia atskiro Jūsų sutikimo). Su privatumo nuostatais galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu „STUDIO KIBITZ“ administruojamoje svetainėje www.kibitz.lt ir su ja susijusiose socialinėse paskyrose. 

 

Kokios sąvokos šiuose politikos nuostatuose naudojamos 

Asmens duomenys. Tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Duomenų subjektas. Fizinis asmuo, šiuo atveju „STUDIO KIBITZ“ klientas (įskaitant STUDIO KIBITZ administruojamų interneto svetainių ir socialinės medijos paskyrų lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami. 

Duomenų subjekto sutikimas. Tai bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

Duomenų tvarkymas.  Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų tvarkytojas. Tai yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

Duomenų valdytojas. Šiuo atveju MB STUDIO KIBITZ GROUP pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė, kodas 305344606), įsikūrusi audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus – AMII patalpose, adresu: Senasis Minsko pl. 92, LT-13176 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Slapukas (angl. cookie). Tai nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. 

Tiesioginė rinkodara. Veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

 

Mūsų renkami asmeniniai duomenys 

„STUDIO KIBITZ“ renka duomenis iš jūsų atliekant bendravimą su jumis ir naudojant mūsų paslaugas. Tam tikri duomenys gali būti pateikiami tiesiogiai, pvz., registruojantis į mūsų organizuojamus mokymus bei teikdami užklausas mūsų administruojamoje svetainėje (www.kibitz.lt) ir su ja susijusiose socialinėse paskyrose arba susisiekdami su mumis telefonu dėl klausimų, susijusių su „STUDIO KIBITZ“ teikiamomis paslaugomis. 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. 

Mūsų renkami duomenys gali apimti: 

 • Vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris ir kiti panašūs kontaktiniai duomenys. 

 • Demografinius duomenis. Duomenys apie jūsų amžių, miestą, šalį ir pageidaujamą kalbą. 

 • Informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Informacija apie jūsų sutikimą / nesutikimą naudoti jūsų asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 

 • Mokėjimo duomenis. Duomenys, būtini apdoroti mokėjimus, pvz., jūsų mokėjimo priemonės numeris (pvz., kredito kortelės numeris, sąskaitos numeris). 

 • Prenumeratos duomenis. Informacija apie jūsų prenumeratas (pvz. naujienlaiškiai). 

 • Atsiliepimus ir įvertinimus. Informacija, kurią pateikiate mums ir mums siunčiamų pranešimų turinys, pvz., atsiliepimai, apklausų duomenys ir jūsų rašomi gautų paslaugų įvertinimai. 

 

Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi „STUDIO KIBITZ“ bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir bent 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. 

 

Kaip mes naudojame asmeninius duomenis 

„STUDIO KIBITZ“ naudoja renkamus duomenis siekdama teikti kokybiškas vizualinės srities mokymų paslaugas, t. y. sudaryti įvairių programinių įrangų mokymų programas, tinkamai ir efektyviai perteikti mokymų programos turinį, konsultuoti ir teikti rekomendacijas klausimais susijusiais su „STUDIO KIBITZ“ teikiamomis paslaugomis, rengti internetinius bei „gyvus“ seminarus ir kitus renginius. Taip pat duomenis naudojame siekdami: 

 • Tobulinti ir kurti savo mokymų paslaugas. Mes naudojame duomenis nuolat tobulinti savo paslaugas ir kurti mokymų programas, kad įvesti naujoves arba galimybes. Pavyzdžiui, naudodami atsiliepimų ir suteiktų paslaugų įvertinimo informaciją, pildome ir keičiame mokymų programų turinį, apmokome savo darbuotojus.  

 • Suasmeninti mokymų paslaugas ir teikti rekomendacijas. Mes naudojame duomenis personalizuotų (specializuotų) mokymų programos paruošimui ir rekomendacijų pateikimui, kad asmuo gaunantis paslaugas, su „STUDIO KIBITZ“ darbuotojų pagalba, mokymų metu gautų selektyvią ir jam asmeniškai aktualią informaciją. 

 • Organizuoti įvairius renginius. Mes naudojame duomenis tobulinti savo arba kartu su partneriais organizuojamų renginių programas, kad įvesti naujoves arba galimybes. Pavyzdžiui, naudodami atsiliepimų bei įvertinimo apie renginį informaciją, pildome ir keičiame būsimų renginių turinį. 

Taip pat naudojame duomenis siekdami priminti apie tai, jog buvo pildyta registracija į renginį ir / arba pateikti su renginiais susijusią aktualią informaciją. 

 • Rinkodaros tikslais. Duomenis naudojame reklamuoti ir pateikti jums rinkodaros medžiagą, kuri apima reklaminių pasiūlymų siuntimą, tikslinę reklamą ir aktualių pasiūlymų pateikimą.  

 

Taip pat naudojame duomenis siekdami plėtoti savo verslą, įskaitant našumo analizę, darbuotojų mokymus ir tyrimų, apie suteikiamų paslaugų kokybę, vykdymą. 

 

Kada ir kodėl mes bendriname asmeninius Jūsų duomenis 

„STUDIOKIBITZ“ darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo. Jūsų asmens duomenis bendriname su jūsų sutikimu arba kiek to reikia bet kokiai operacijai užbaigti arba jūsų pageidaujamai paslaugai suteikti. Pavyzdžiui, kai jūs teikiate mokėjimo duomenis paslaugos pirkimui atlikti, mes bendrinsime jūsų mokėjimo duomenis su bankais ir kitomis įstaigomis, kurios apdoroja mokėjimo operacijas ar atlieka kitas finansines paslaugas. 

Mes taip pat bendriname asmeninius duomenis su „STUDIO KIBITZ“ partneriais, siekdami aukščiau tekste aprašytų tikslų. Pavyzdžiui, „STUDIO KIBITZ“ ir jos partnerių organizuojami mokymai apjungiami, tuomet mūsų partneriams gali reikėti pasiekti asmeninius jūsų duomenis, kad jie galėtų suteikti paslaugas ir vykdyti kitas, su veikla susijusias, funkcijas. Tokiais atvejais šios įmonės turi laikytis mūsų duomenų privatumo bei saugos reikalavimų ir negali naudoti iš mūsų gautų asmeninių duomenų jokiais kitais tikslais. Pažymime, jog duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo. 

Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų asmeninius duomenis, vykdydami tokias įmonės operacijas, kaip susijungimas.  

 

Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite? 

Jūs galite pasiekti ir valdyti asmeninius duomenis, kuriuos gavo „STUDIO KIBITZ“ kreipdamiesi į „STUDIO KIBITZ“ (el. paštu studio@kibitz.lt; siunčiant paštu, adresu: Senasis Minsko pl. 92, LT-13176 Vilnius) arba naudodami toliau aprašytas „STUDIO KIBTZ“ pateiktas priemones: 

 • Jei „STUDIO KIBITZ“ gavo jūsų leidimą naudoti asmeninius duomenis, galite bet kada atšaukti savo sutikimą, pateikus prašymą bei tinkamai patvirtinus savo tapatybę. 

 • Galite prašyti prieigos prie asmeninių duomenų ir jų atnaujinimo, t. y. jose esančių ar dėl pasikeitusių aplinkybių atsiradusių netikslumų taisymo bei papildymo. 

 

Taip pat galite prieštarauti arba apriboti „STUDIO KIBITZ“ asmeninių duomenų naudojimą: 

 • Galite bet kada pareikšti prieštaravimą dėl asmeninių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei iš mūsų gaunate reklaminius el. laiškus ir norėtumėte jų atsisakyti, tai galite padaryti kreipiantis į „STUDIO KIBITZ“ jums tinkamu būdu: el. paštu studio@kibitz.lt arba siunčiant prašymą paštu, adresu Senasis Minsko pl. 92, LT-13176 Vilnius. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

 • Galite prašyti, kad „STUDIO KIBITZ“ apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte „STUDIO KIBITZ“, kad susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 

 • Jūs taip pat turite teisę prašyti „STUDIO KIBITZ“ perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. 

 

Galite naudotis šiomis teisėmis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant ES bendrąsias duomenų apsaugos taisykles (GDPR). 

 

Skundų teikimo tvarka 

Jei norite pateikti skundą dėl „STUDIO KIBITZ“ atlikto duomenų tvarkymo, tai galite atlikti pateikdami jį raštu ir nurodydami kuo daugiau informacijos. Tada pasinaudodami šių privatumo politikos nuostatų pradžioje pateiktais kontaktiniais duomenimis, pateiktį skunda, kurį išnagrinėję stengsimės nedelsdami išspręsti visus klausimus. 

Jei manote, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tačiau pirmiausiai rekomenduotume kreiptis į „STUDIO KIBITZ“, kuri bendradarbiaudama su Jumis stengsis išspręsti visus ginčus kartu. 

 

Slapukai ir panašios technologijos  

„STUDIO KIBITZ“ renka informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra nedideli teksto failai, išsaugomi jūsų įrenginyje duomenims kaupti, kuriuos gali perskaityti to domeno, kuris įrašė slapuką, žiniatinklio serveris. Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas siekdami išsaugoti ir atsižvelgti į jūsų nuostatas ir parametrus, suteikdami jums galimybę prisijungti, teikti pagal pomėgius pritaikytas reklamas, siųsti naujienlaiškius ir analizuoti savo produktų veikimą.  

 

Kaip mes naudojame slapukus  

„STUDIO KIBITZ“ interneto svetainėse ir socialinės medijos paskyrose naudojame slapukus, todėl šiame skyriuje jums pateikiama išsami informacija apie tai, kaip slapukai naudojami. Jūs galite nuspręsti tam tikrų tipų slapukams veikti.   neleisti  ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. 

„STUDIO KIBITZ“, atsižvelgdama į kontekstą ar teikiamą paslaugas, slapukus ir panašias technologijas naudoja įvairiais tikslais: 

 • Saugoma informacija, kurią pateikiate „STUDIO KIBITZ“ internetinėse svetainėse. Mes naudojame slapukus siekdami įsiminti informaciją, kuria dalijatės. Kai pateikiate informaciją „STUDIO KIBITZ“, pvz., registruojatės į mokymus mūsų administruojamose internetinėse svetainėse, išsaugome duomenis slapuke, kad galėtume išsaugoti jūsų informaciją. 

 • Socialinė medija. Į kai kurias iš mūsų socialinės medijos paskyras įtraukti slapukai, įskaitant ir tuos, kurie leidžia prisijungusiems prie socialinės medijos paslaugos vartotojams bendrinti turinį su šia paslauga. 

 • Analizė. Kaupdami naudojimo ir efektyvumo duomenis naudojame pirmųjų ir trečiųjų šalių slapukus ir kitus identifikatorius. Pavyzdžiui, slapukus naudojame siekdami suskaičiuoti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir bendrai statistinei informacijai apie mūsų paslaugų operacijas rengti. 

 

„STUDIO KIBITZ“ paprastai naudojami slapukai pateikti toliau. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jis skirtas iliustruoti pagrindines priežastis, dėl kurių mes paprastai nustatome slapukus. 

 • Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po „STUDIO KIBITZ“ administruojamas interneto svetaines ir naudotis jų funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.   

 • Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų.  Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją.  Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti. 

 • Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia „STUDIO KIBITZ“ administruojamai interneto svetainei įsiminti Jūsų pasirinktus dalykus pvz., Jūsų vardas, pavardė ar kontaktiniai duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.  Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti Jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse. 

 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami rinkodaroms tikslams, t. y. tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų atitikti Jūsų interesus.  Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą. 

 

Kaip valdyti slapukus 

Daugelis interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau suteikia valdiklių, leidžiančių juos užblokuoti arba panaikinti. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu Jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. 

Tam tikros „STUDIO KIBITZ“ paslaugų funkcijos priklauso nuo slapukų. Norėtume Jus informuoti, jog išjungdami (blokuodami) tam tikrus slapukus, Jums nepavyks prisijungti arba naudoti tų funkcijų ir bus prarastos nuostatos, kurių veikimas priklauso nuo slapukų.  

 

Rinkodara ir korespondencija  

Naudodamasis „STUDIO KIBITZ“ teikiamomis paslaugomis ir sudarydamas mokymo paslaugų teikimo sutartį Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami „STUDIO KIBITZ“ rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami paslaugų teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu. Arba padėdami varnele specialiame laukelyje, apsilankęs „STUDIO KIBITZ“ tvarkomame ir administruojamame internetiniame puslapyje www.kibitz.lt

Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 

 

Duomenų subjekto galimybės gauti siunčiamą informaciją: 

 • Apsilankęs „STUDIO KIBITZ“ tvarkomame ir administruojamame internetiniame puslapyje www.kibitz.lt Duomenų subjektas turi galimybę užsiprenumeruoti „STUDIO KIBITZ“ naujienlaiškius. Tai gali išreikšti užpildydamas atitinkamą laukelį. 

 • Naudodamasis „STUDIO KIBITZ“ teikiamomis paslaugomis, registruodamasis į studijos organizuojamus renginius bei sudarydamas mokymo paslaugų teikimo sutartį, Duomenų subjektas pageidavimą gauti naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus ir kt. gali išreikšti pildydamas sutarties atitinkamą laukelį arba paspaudžiant sutikimo nuorodą ar mygtuką internete. 

 

Duomenų subjekto galimybės atsisakyti gauti siunčiamą informaciją: 

„STUDIO KIBITZ“ taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti siunčiamos informacijos: 

 • Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti „STUDIO KIBITZ“ siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą STUDIO KIBITZ pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą. 

 • Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti „STUDIO KIBITZ“ siunčiamos informacijos, pateikęs laisvos formos prašymą elektroninių paštu studio@kibitz.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, tel. numeriu ir / ar el. paštu nepageidaujama gauti informacijos, arba apie tai informuojant telefonu +370 655 9343. 

 

Baigiamosios nuostatos  

Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis elektroninių paštu studio@kibitz.lt arba paskambinęs „STUDIO KIBITZ“ telefonu +370 655 9343 arba atvykę adresu – Senasis Minsko pl. 92, LT-13176, Vilnius, Lietuva.  

 

Atnaujinta 2020 m. birželio 10 d.